Abonnementsbetingelser

(English below)

Generelt
Nedenstående abonnementsbetingelser gælder for alle digitale abonnementer købt hos Negovista EMV (“Negovista”). Når du køber et abonnement accepterer du samtidig Negovistas abonnementsbetingelser, som vi forudsætter du har læst forud for købet.

Betaling og fornyelse
Du betaler for en måned ad gangen som abonnent på et Negovista Dashboard. Ved konsulent-bistand kan aftalen være af længere varighed. Betalingsfristen for abonnementsopkrævninger er én uge. Hvis betalingsfristen bliver overskredet, udsender vi en påmindelse om betaling tillagt et gebyr. Inden udløbet af en periode udsender vi en opkrævning for den kommende periode; alle abonnementer er således forudbetalt. Alle abonnementer fornys automatisk, medmindre andet er oplyst. Vi udsender en kvittering per e-mail umiddelbart efter dit køb. Hvis du vil skifte kort kan du kontakte os på info@negovista.com eller ringe på +45 20 89 40 86, så sender vi et link til en sikker side hvor du kan indtaste dine nye betalingsoplysninger. Det er muligt at betale med Visa og Mastercard. For konsulent-ydelser kan betaling foregå manuelt vha. en faktura. Prøveabonnementer varer en måned, er gratis og herefter kan man frit vælge om man vil fortsætte abonnementet.

Abonnementsændringer
Som Negovista-kunde kan du ændre dit abonnement ved at åbne din konto-side og vælge det abonnement du ønsker. Du kan også sende en e-mail til info@negovista.com eller ringe til os på tlf. +45 20 89 40 86 og bede os ændre dit abonnement. Vi sender dig en e-mail med en bekræftigelse af ændringen.

Digital adgang
Adgang til Negovista digitale tjenester gælder én virksomhed og giver adgang for dens medarbejdere. Negovista forbeholder sig ret til midlertidigt eller permanent at suspendere den digitale adgang ved misligholdelse af betingelserne. Dette kan ske med eller uden varsel og uden yderligere forpligtelser over for kunden.

Kommunikationsvilkår
Du vil i nødvendigt omfang modtage e-mails fra Negovista vedrørende tekniske problemer, betaling, levering, ændringer af abonnementsvilkår m.m.
Derudover vil du modtage velkomstmails i forbindelse med dit køb, ligesom du får tilsendt tilbud om fordele og nye abonnementsformer, hvis du en dag stopper dit abonnement. Endvidere vil Negovista lejlighedsvis sende e-mails vedrørende kundefordele, nye abonnementsmuligheder og tilbud på Negovistas egne lignende produkter og ydelser som f.eks. Negovista Pro og Negovista konsulent-bistand. Du kan til enhver tid frabede dig at modtage disse ved at afmelde i selve e-mailen. Du kan også kontakte Kundeservice med besked om afmelding, jf. markedsføringslovens regler herom.

Fortrydelsesret
Når du køber et abonnement, har du 14 dages fortrydelsesret.

Reklamationsret
Hvis ens Negovista Dashboard på et tidspunkt har nedetid eller på anden måde ikke er tilgængeligt vil man blive refunderet på daglig basis. Dvs. for hver dag dashboardet ikke fungerer, vil man blive refunderet for det antal dage hvor boardet ikke var tilgængeligt. Negovista kan til tider have behov for at update ens dashboard, hvorfor der kan være kortvarige perioder (max et par timer) hvor boardet ikke er tilgængeligt, dette modtager man ikke refusion for.

Opsigelse
Abonnementer forudbetales altid og løber indtil de opsiges. Abonnementer kan til enhver tid opsiges til udløb af den forudbetalte periode. For abonnementer med en aftaleperiode på mere end én måned er opsigelsesvarslet dog indeværende måned, plus én måned. Ved refusion fratrækkes et administrationsgebyr. Opsigelsen skal meddeles til Negovista per mail eller fra min konto siden på www.negovista.com.

Subscription Terms & Conditions

General Terms & Conditions
The subscription terms and conditions below are valid for all digital subscriptions bought at Negovista EMV (“Negovista”). When you buy a subscription you also accept the subscription T&C of Negovista, which we assume you have read before your purchase.

Payment and renewal
You pay for one month at a time as a subscriber of a Negovista Dashboard. For consultancy services the agreement can have a longer duration. The payment deadline for subscription payments is one week. If the payment deadline is exceeded we will send you a reminder including a late payment fee.Before finishing a period we will send an invoice for the coming period; All subscriptions are therefore prepaid. All subscriptions are automatically renewed unless announced otherwise. We send an invoice per e-mail immediately after your purchase. If you would like to change your creditcard it will be possible using your account page. It is possible to pay using Visa and Mastercard.
Trial subscriptions last one month, are free and afterwards you are not obliged to continue the subscription.

Subscription changes
As a Negovista customer you can send us an e-mail at info@negovista.com or call us at +4520894086 and ask us to change your subscription. We will send you an e-mail with a confirmation of the change.

Digital Access
The access to the digital services of Negovista is for one company and gives access to its employees. Negovista guards the right to temporarily or permanently suspend the digital access if conditions are not kept. This can happen with or without warning and without further obligations towards the customer.

Terms of communication
You will when necessary receive e-mails from Negovista regarding technical issues, payments, delivery, changes in subscription terms etc.
You will besides that receive welcome e-mails related to your purchase, as well as e-mails with offers and new products if you retract your subscription. Furthermore Negovista will send you e-mails regarding customer advantages, new subscription options and offers on similar Negovista products and services such as Negovista Pro and Negovista consulting services. You can unsubscribe from these e-mails at any moment by unsubscribing using the link in the e-mail. You can also contact us directly to unsubscribe according to the laws of markedsføringsloven.

Cancellation options
When you buy a subscription, you can cancel it within 14 days.

Warranty
If your Negovista Dashboard is temporarily not working or otherwise is not available you will be refunded on a daily basis. This means that for every day the dashboard is not available you will receive a refund. Negovista can at times update the dashboard which means that there can be temporary periods (max. some hours) where the board is not available which is not refunded.

Termination
Subscriptions are always prepaid and continue till they are terminated.Subscriptions can at any time be terminated with termination at the end of the prepaid month. Termination must be announced per e-mail at info@negovista.com or at the My Account page at www.negovista.com.